Adviseur voor
organisatie

Voor het in gang zetten en begeleiden van de organisatie naar een nieuwe situatie

Kernpunten

 • De waarneming: houd afstand
 • De procesbenadering: kijk over de grenzen
 • De patronen: zie de dynamiek
 • De interacties: let op samenhang
 • De mobilisatie: neem actie
 • De groei: blijf geduldig

AIPROX organisatieverandering-visie in beeld gebracht

 

Kernpunten

 • De waarneming: houd afstand
 • De procesbenadering: kijk over grenzen
 • De patronen: zie de dynamiek
 • De interacties: let op samenhang
 • De mobilisatie: neem actie
 • De groei: blijf geduldig

Diensten

Ondersteuning

Voor de verbetering van de organisatie

Adviseur voor verbetering van de organisatie vanuit de strategie en met een procesgerichte blik.

Rekening houdend met alle aandachtspunten (zie Change InterAction Model) die meegenomen moeten worden.

Quality Assurance

In projecten met ICT en/of Organisatieverandering

Adviseur die volhardend de kwaliteitsaspecten van een project borgt.

Rekening houdend met alle aandachtspunten (zie Change InterAction Model) die meegenomen moeten worden. Vanaf de eerste opzet van het project en vaststelling van op te leveren producten, via incidentele en periodieke metingen naar de uiteindelijke oplevering.


Neem voor meer informatie contact op met Erik Plantinga: info@aiprox.nl


Visie Aiprox

De Waarneming

Door afstand te nemen kan je beter waarnemen

 

We plaatsen onze waarnemingen snel in het ons bekende. Dus is het zaak om eerst, met betrokkenen, een gezamenlijk beeld op te bouwen.

“Geen enkele communicatie is volstrekt objectief, en dus kent iedere uitspraak wel een zeker “frame” (denkraam) van veronderstellingen die eronder verborgen zitten. Anders dan bij het gebruik van argumenten als overtuigingsmiddel, gaat het bij “framing” vooral om de associaties bij het beeld.”

– Wikipedia

Dus zal je ook je eigen frame in ogenschouw moeten nemen om goed waar te nemen.

seagulls in the sky

Don’t believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding, find out what you already know, and you’ll see the way to fly. 
Uit: Jonathan Living Seagull van Richard Bach.

 

De procesbenadering

Grenzen belemmeren de doorgang

grenzen belemmeren de doorgang in de procesbenadering

We bakenen domeinen af waarin we ons veilig voelen. In de organisatie worden die vergeleken met eilanden.

Processen gaan over hierarchische afdelingsgrenzen heen. De procesbenadering verbindt organisatorische eilanden, stimuleert samenwerking en is gericht op het eindresultaat.

Het is gebruikelijk een organisatie te bezien als een hiërarchische verticale opbouw van rapportagelijnen (de hark). De procesbenadering vraagt organisaties te bezien als horizontale opeenvolgende werkzaamheden (de ketens). Van belang is om vast te stellen dat beide benaderingen nodig zijn, maar dat bij de procesbenadering grensconflicten opgelost moeten worden.

De patronen van de organisatie als organisme

Organisatiepatronen bepalen de dynamiek

 

Organisatiepatronen zijn kenmerkende gedragingen. Deze vormen de dynamiek van de organisatie. Daarbij kunnen we organisaties zien als een organisme. En elk organisme is gericht op voortbestaan en heeft dus weerstand tegen verstoring van deze patronen. Organisatiepatronen zijn daarom een belangrijk aandachtspunt bij verandering en vragen expliciete begeleiding.

Voorbeelden van verschillende organisatiepatronen:

 • Actiegericht – Voorbereidend
 • Doelgericht – Lerend – Procedureel
 • Overleggend – Opdragend
 • Zelf doend – Samenwerkend – Delegerend
 • Faciliterend – Beslissend Kennis uitwisselend – Kennis afschermend
 • Formeel – Informeel
 • Verantwoordelijkheid nemend – Zich indekkend

patronen herkennen in de organisatie

Organisatiepatronen zijn in hoofdlijn te benoemen met verschillende kleuren (bijvoorbeeld naar de Caluwé) voor de hen kenmerkende eigenschappen: bijvoorbeeld blauw voor planmatig, rood voor doelgericht, geel voor belangenafweging en groen voor leren.

 

De interacties

Veranderen vraagt aandacht voor samenhang

organisatieverandering vraagt aandacht voor samenhang

In een organisatieverandering beschouwen we verschillende soorten aandachtspunten. Deze beïnvloeden elkaar. Soms in meer en soms in mindere mate. Ze zijn daardoor in interactie met elkaar verbonden.

Voor succesvolle veranderingen in de organisatie dienen alle betrokken aandachtspunten meegenomen te worden. Dit betreft de inrichting van organisatie, de processen, de informatiesystemen en de gegevens. Tevens zijn samenwerkingen voor het leveren van de producten en diensten zijn van belang. Maar cruciaal zijn de organisatiepatronen, de rol van beoordelingen en de benodigde competenties.

Enkele afhankelijkheden: Informatiesystemen functioneren in samenhang met verantwoordelijkheden in de organisatie, de kwaliteit van gegevens, de inrichting van processen en de organisatiepatronen die daarop worden toegepast.

In het Change InterAction Model (CIAM) zijn alle mogelijke aandachtspunten benoemd.

De mobilisatie van medewerkers

Beweging ontstaat alleen door medewerkers

 

De belangrijkste bronnen voor verandering zijn de medewerkers die de bedrijfsprocessen uitvoeren. Juist bij hen leven vele ideeën en voorstellen om dagelijkse problemen aan te pakken of het werk te verbeteren.

Door de medewerkers te mobiliseren wordt hun kennis en energie voor verbetering benut.

de beweging die is vereist voor een goee organisatievernadering onstaat alleen door medewerkers

Vaak niet direct, maar beginnend bij een aantal invloedrijke medewerkers zullen de handen op elkaar gekregen moeten worden.

 

De groei

Verandering vraagt geduld en geduld en geduld

organisatieverandering vraagt veel geduld

Veranderingen verlopen via trendbreuken (knikken) in een bestaande situatie.

Veranderingen in een organisatie verlopen meestal grillig. Hoewel ze in fasen worden gepland, gedragen zij zich niet zo. Ze zijn beter te kwalificeren als een groeiproces met trendbreuken.

Trendbreuken leveren een periode van onzekerheid en kan gepaard gaan met een terugval. Vervolgens moet de nieuwe situatie eerst wortel schieten voordat deze zich verder ontwikkelt. Dit proces vraagt de nodige tijd, doorzettingsvermogen en geduld.

Met meten en bespreken kan de ontwikkeling begeleid worden.

Erik Plantinga, adviseur voor het in gang zetten van veranderingen binnen organisaties

Over AIPROX


Erik Plantinga heeft 30 jaar ervaring als adviseur, manager, projectleider en begeleider.

In verschillende vakgebieden: Engineering, Personeelszaken, ICT en Organisatieadvies.

In verschillende branches: Vliegtuigbouw, Food, Chemie, Telecom, Energie, Financieel, Gezondheidszorg, Schouwburg en Defensie.

Onder verschillende omstandigheden: reorganiseren met een nieuw functiehuis; afslanken van de organisatie; projecten uitvoeren met meerdere partijen onder hoogspanning; een nieuwe culturele organisatie helpen vormen met tegelijkertijd een verhuizing en de invoering van nieuwe informatiesystemen met nieuwe werkwijzen. Vaak met het visualiseren van de nieuwe processen.

 • AIPROX

  2004
  Advies en Implementatie vanuit de PROcesbenadering maal X.
  Opgericht door Erik Plantinga en in 2004 operationeel geworden.

 • ARCIOS

  1995 – 2003
  Medeoprichter/aandeelhouder/bestuurder van adviesbureau ARCIOS, gericht op procesverbetering met het invoeren van informatiesystemen.

 • Achtergrond

  – 1979
  Studie Vliegtuigbouwkunde in Delft (analyseren en tegenstrijdige eisen afwegen), afgestudeerd in Industriële Organisatie (procesbenadering)

Het Change InterAction Model (CIAM)

CIAM is een denkmodel voor opdrachtgevers en projectleiders om projecten met organisatieveranderingen compleet en daardoor succesvol aan te pakken.

CIAM start met het toekomstbeeld en de strategie en bestaat uit de bekende aspecten voor de structuren van een bedrijf. CIAM vult dit aan met expliciete aandacht voor organisatiepatronen, beoordelingen als interventies en competenties als voorwaarden voor functioneren en verandering. CIAM onderscheidt managen binnen kaders en leidinggeven voor de richting waarin het bedrijf zich moet ontwikkelen.

CIAM vraagt voor alle aandachtspunten na te gaan wat er moet veranderen, en wat hun onderlinge verbanden zijn waar rekening mee gehouden moet worden.  CIAM is toepasbaar binnen in een projectmanagement methode als Prince2 en voor de Quality Assurance binnen een project voor de op te leveren “producten”.

Het Change InterAction Model (CIAM)

Ach&WatNu?


In Ach&WatNu worden – op basis van 30 jaar ervaring – praktische hefbomen aangereikt om in de organisatie beweging in gang te zetten onder het motto: “begin klein en neem actie!”

Overzicht van de 12 hefbomen

 1. Kennis samenbrengen en niet “managen”
 2. Ontklemmen
 3. Tegenwerpingen benutten
 4. Rouleren
 5. Bijdragen vragen
 6. Herverdelen
 7. Complexiteit ontrafelen
 8. Kwaliteit boven planning stellen (juist om deze te halen)
 9. Plannen wat kan
 10. Niet meer maar beter
 11. Druk weerstaan
 12. Gedragspatronen bespreken

Downloaden Ach&WatNu?

Door onderstaande in te vullen ontvangt u een link om Ach&WatNu te downloaden.

Voor CV informatie: zie LinkedIn

Ach&WatNu?

Ach&WatNu magazineIn Ach&WatNu worden – op basis van 30 jaar ervaring – praktische hefbomen aangereikt om in de organisatie een doorbraak te krijgen onder het motto: “begin klein en neem actie!”Downloaden Ach&WatNu?

Door onderstaande in te vullen ontvangt u een link om Ach&WatNu te downloaden.